Ícono
Fotos / Sonidos
Observador
Lugar
Acciones

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Mayo 21, 2018

Descripción original

-Exemplars (3) de papallona de l'espècie Zygaena lavandulae trobats a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 141 metres. Es trobaven actives i menjant nèctar.

-Ejemplares (3) de mariposa de la especie Zygaena lavandulae encontrados en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 141 metros. Se encontraban activas y comiendo néctar.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Mayo 15, 2018

Descripción original

-Exemplar d'arna (f.Tineidae) trobat a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 140 metres. Es trobava en repòs sobre una branca de bruc. Alguna idea de l'espècie en concret?

-Ejemplar de polilla (f.Tineidae) encontrado en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 140 metros. Se encontraba en reposo sobre una rama de brezo. ¿Alguna idea de la especie en concreto?

Fotos / Sonidos

Qué

Coccinella septempunctata (Marieta set punts) Coccinella septempunctata

Observador

sergicr

Fecha

Mayo 18, 2018

Descripción original

-Exemplar en estat larvari de Marieta de set punts (Coccinella septempunctata) trobat a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres. Es trobava activa i en moviment.

-Ejemplar en estado larvario de Mariquita de siete puntos (Coccinella septempunctata) encontrado en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 138 metros. Se encontraba activa y en movimiento.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Mayo 17, 2018

Descripción original

-Exemplar de l'ordre Hemiptera (g.Eurygaster) trobat a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres. Es trobava actiu i en moviment. Alguna idea de l'espècie?

-Ejemplar del orden Hemiptera (g.Eurygaster) encontrado en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 138 metros. Se encontraba activo y en movimiento.
¿Alguna idea de la especie?

Fotos / Sonidos

Qué

Bufo spinosus (Gripau comú) Bufo spinosus

Observador

sergicr

Fecha

Mayo 19, 2018

Descripción original

-Exemplar de gripau comú (Bufo spinosus) trobat dins d'una piscina a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres. Va salvar la vida al pujar sobre un tub que el mantenia parcialment fora de l'aigua.

-Ejemplar de sapo común (Bufo spinosus) encontrado dentro de una piscina en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 138 metros. Salvó la vida al subirse en un tubo que lo mantenía parcialmente fuera del agua.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Mayo 18, 2018

Descripción original

-Exemplar de lepidòpter de l'espècie Hemaris fuciformis trobat dins d'una piscina a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres. Nedava per sobreviure però ja tenia les ales molt malmeses.

-Ejemplar de esfinge abejorro de orla ancha (Hemaris fuciformis) encontrado dentro de una piscina en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 138 metros. Nadaba para sobrevivir pero ya tenía las alas muy dañadas.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Mayo 20, 2018

Descripción original

-Exemplar de pentatòmid de l'espècie Rhaphigaster nebulosa trobat a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres. Es trobava actiu i en moviment.

-Ejemplar de chinche de la especie Rhaphigaster nebulosa encontrado en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 138 metros. Se encontraba activa y en movimiento.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Mayo 11, 2018

Lugar

Brunyola (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplar de reineta meridional (Hyla meridionalis) trobat durant la nit a una pista forestal de Brunyola, a una altitud de 195 metres. Es trobava activa i en moviment.

-Ejemplar de ranita meridional (Hyla meridionalis) encontrado durante la noche en una pista forestal de Brunyola (Girona), a una altitud de 195 metros. Se encontraba activa y en movimiento.

Fotos / Sonidos

Granota_pintada_(discoglossus_pictus)_(vilob%c3%ad_d'onyar_-_brunyola)_(11_maig_2018)_(1)

Qué

Discoglossus pictus (Granota pintada) Discoglossus pictus

Observador

sergicr

Fecha

Mayo 11, 2018

Lugar

Brunyola (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplar de granota pintada (Discoglossus pictus) trobat durant la nit a una pista forestal de Brunyola, a una altitud de 194 metres. Es trobava activa y en moviment.

-Ejemplar de sapillo pintojo (Discoglossus pictus) encontrado durante la noche en una pista forestal de Brunyola (Girona), a una altitud de 194 metros. Se encontraba activa y en movimiento.

Fotos / Sonidos

Qué

Epidalea calamita (Gripau corredor) Epidalea calamita

Observador

sergicr

Fecha

Mayo 11, 2018

Descripción original

-Exemplars (4) de Gripau corredor (Epidalea calamita) vistos durant la nit a una pista forestal de Vilobí d'Onyar, a una altitud de 139 metres. Es trobaven actius i en moviment.

-Ejemplares (4) de Sapo corredor (Epidalea calamita) vistos durante la noche en una pista forestal de Vilobí d'Onyar (Girona), a una altitud de 139 metros. Se encontraban activos y en movimiento.

Fotos / Sonidos

Qué

Harmonia axyridis (Marieta asiàtica) Harmonia axyridis

Observador

sergicr

Fecha

Mayo 8, 2018

Descripción original

-Exemplar de marieta asiàtica (Harmonia axyridis) vist a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 139 metres. Es trobava activa i en moviment sobre una fulla. És una espècie invasora.

-Ejemplar de mariquita asiática multicolor (Harmonia axyridis) visto en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 139 metros. Se encontraba activa y en movimiento sobre una hoja. Es una especie invasora.

Fotos / Sonidos

Qué

Vespa velutina (Asiàtica) Vespa velutina

Observador

sergicr

Fecha

Mayo 7, 2018

Descripción original

-Exemplar de vespa asiàtica (Vespa velutina) capturat a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres. Es trobava activa alimentant-se de nèctar.

-Ejemplar de avispa asiática (Vespa velutina) capturado en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 138 metros. Se encontraba activa alimentándose de néctar.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Abril 30, 2018

Descripción original

-Exemplar de llagosta verda (segurament Cyrtaspis scutata) vist a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 141 metres. Es trobava activa sobre una flor.

-Ejemplar de saltamontes verde (seguramente cyrtaspis scutata) visto en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 141 metros. Se encontraba activo sobre una flor.

Fotos / Sonidos

Qué

Tropinota hirta Género Tropinota

Observador

sergicr

Fecha

Mayo 2, 2018

Descripción original

-Exemplars (2) de coleòpter Tropinota hirta vistos a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 141 metres. Es trobaven actius alimentant-se de nèctar i copulant.

-Ejemplares (2) de coleóptero Tropinota hirta vistos en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 141 metros. Se encontraban activos alimentándose de néctar y copulando.

Fotos / Sonidos

Qué

Tropinota hirta Género Tropinota

Observador

sergicr

Fecha

Abril 30, 2018

Descripción original

-Exemplar de coleòpter Tropinota hirta vist a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 141 metres. Es trobava actiu alimentant-se de nèctar.

-Ejemplar de coleóptero Tropinota hirta visto en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 141 metros. Se encontraba activo alimentándose de néctar.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Mayo 6, 2018

Descripción original

-Exemplar de l'emípter Syromastus rhombeus vist a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres. Es trobava actiu i en moviment.

-Ejemplar de chinche rombo (Syromastus rhombeus) visto en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 138 metros. Se encontraba activo y en movimiento.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Abril 30, 2018

Descripción original

-Exemplar d'eruga de la papallona nocturna Lasiocampa quercus vist a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 140 metres. Estava quieta sobre una branca on hi havia restes d'una altra eruga.

-Ejemplar de oruga de la mariposa nocturna Lasiocampa quercus visto en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 140 metros. Estaba quieta sobre una rama en la que había restas de otra oruga.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Mayo 7, 2018

Descripción original

-Exemplar de la marieta Psyllobora vigintiduopunctata vist a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres. Es trobava activa i aviat ha sortit volant.

-Ejemplar de mariquita Psyllobora vigintiduopunctata visto en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 138 metros. Se encontraba activa y pronto ha salido volando.

Fotos / Sonidos

Qué

Discoglossus pictus (Granota pintada) Discoglossus pictus

Observador

sergicr

Fecha

Mayo 6, 2018

Descripción original

-Exemplar de granota pintada (Discoglossus pictus) vist durant la nit a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 139 metres. Es trobava actiu sota la pluja.

-Ejemplar de sapillo pintojo mediterráneo (Discoglossus pictus) visto durante la noche en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 139 metros. Se encontraba activo bajo la lluvia.

Fotos / Sonidos

Qué

Discoglossus pictus (Granota pintada) Discoglossus pictus

Observador

sergicr

Fecha

Mayo 3, 2018

Descripción original

-Exemplar de granota pintada (Discoglossus pictus) vist a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres. Estava amagat sota l'herba.

-Ejemplar de sapillo pintojo mediterráneo (Discoglossus pictus) visto en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 138 metros. Se encontraba escondido bajo la hierba.

Fotos / Sonidos

Qué

Discoglossus pictus (Granota pintada) Discoglossus pictus

Observador

sergicr

Fecha

Abril 30, 2018

Descripción original

-Exemplar de granota pintada (Discoglossus pictus) vist al Torrent de Bagastrà al seu pas per Santa Coloma de Farners, a una altitud de 140 metres. Es trobava actiu sota l'aigua.

-Ejemplar de sapillo pintojo mediterráneo (Discoglossus pictus) visto en el Torrent de Bagastrà a su paso por Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 140 metros. Se encontraba activo bajo el agua.

Fotos / Sonidos

Gripau_com%c3%ba_(bufo_spinosus)_(santa_coloma_residencial)_(04_maig_2018)_(2)

Qué

Bufo spinosus (Gripau comú) Bufo spinosus

Observador

sergicr

Fecha

Mayo 4, 2018

Descripción original

-Exemplar petit de gripau comú (Bufo spinosus) vist durant la nit a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres. Es trobava quiet mirant la paret.

-Ejemplar pequeño de sapo común (Bufo spinosus) visto durante la noche en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 138 metros. Se encontraba quieto mirando la pared.

Fotos / Sonidos

Qué

Epidalea calamita (Gripau corredor) Epidalea calamita

Observador

sergicr

Fecha

Mayo 6, 2018

Descripción original

-Exemplars (3) de gripau corredor (Epidalea calamita) vistos a una pista forestal de Santa Coloma de Farners, a una altitud de 141 metres. Un d'ells era a la vorera. Es trobaven actius sota la pluja.

-Ejemplares (3) de sapo corredor (Epidalea calamita) vistos en una pista forestal de Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 141 metros. Uno de ellos estaba en la acera. Se encontraban activos bajo la lluvia.

Fotos / Sonidos

20180428_165414

Qué

Crematogaster scutellaris (Reveixí) Crematogaster scutellaris

Observador

sergicr

Fecha

Abril 28, 2018

Lugar

Vilademuls (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplars de reveixí (Crematogaster scutellaris) vistos a Vilademuls, a una altitud de 109 metres. Es trobaven actius sobre un espàrrec.

-Ejemplares de hormiga de la especie Crematogaster scutellaris vistos en Vilademuls (Girona), a una altitud de 109 metros. Se encontraban activos sobre un espárrago.

Fotos / Sonidos

Qué

Synema globosum (Aranya napoleó) Synema globosum

Observador

sergicr

Fecha

Abril 28, 2018

Lugar

Vilademuls (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplar d'aranya napoleó (Synema globosum) vist a Vilademuls, a una altitud de 110 metres. Es trobava sobre un espàrrec a l'espera d'una presa.

-Ejemplar de araña napoleón (Synema globosum) visto en Vilademuls (Girona), a una altitud de 110 metros. Se encontraba sobre un espárrago a la espera de una presa.

Fotos / Sonidos

Qué

Lymantria monacha (Monja) Lymantria monacha

Observador

sergicr

Fecha

Abril 28, 2018

Descripción original

-Exemplar d'eruga amb pèls urticants que podria ser de l'espècie Lymantria monacha vist a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 140 metres. Es trobava actiu i en moviment.

-Ejemplar de oruga con pelos urticantes que podría ser de la especie Lymantria monacha (llamada Monja) visto en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 140 metros. Se encontraba activo y en movimiento.

Fotos / Sonidos

Qué

Vespa velutina (Asiàtica) Vespa velutina

Observador

sergicr

Fecha

Abril 28, 2018

Descripción original

-Exemplar de vespa asiàtica (Vespa velutina) capturat a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 140 metres. Es trobava actiu i volant baix. Es tracta d'una reina fundadora.

-Ejemplar de avispa asiática (Vespa velutina) capturado en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 140 metros. Se encontraba activo y volando bajo. Se trata de una reina fundadora.

Fotos / Sonidos

Qué

Clytus arietis (Escarabat vespa) Clytus arietis

Observador

sergicr

Fecha

Abril 27, 2018

Descripción original

-Exemplar d'escarabat vespa (Clytus arietis) vist a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres. Es trobava actiu i en moviment.

-Ejemplar de escarabajo avispa (Clytus arietis) visto en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 138 metros. Se encontraba activo y en movimiento.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Abril 26, 2018

Descripción original

-Exemplars de formiga de l'espècie Camponotus cruentatus vistos a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres. Es trobaven actius i en moviment.

-Ejemplares de hormiga de la especie Camponotus cruentatus vistos en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 138 metros. Se encontraban activos y en movimiento.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Abril 26, 2018

Descripción original

-Exemplar de coleòpter crec que de l'espècie Tropinota squalida vist a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres. Es trobava actiu però lent de moviments.

-Ejemplar de coleóptero creo que de la especie Tropinota squalida visto en Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metros. Se encontraba activo pero lento de movimientos.

Vuelve a realizar la búsqueda en el área del mapa
Fuentes: Atom KML